Found 2 Lapis CC0 textures in library

Lapis Lazuli Blue Marble
Lapis Lazuli Marble